Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvényben ("Info tv.") , valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Rendeletében ("GDPR") (2018. május 25-től alkalmazandó) foglalt, az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget téve, tájékoztatást nyújtson a Mindent A Nőkért Alapítvány által, a www.allforwomen.eu honlapra (a továbbiakban: Honlap) látogató és a személyes adatit a Honlapon keresztül, valamint az Adatkezelővel való egyéb kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során az Adatkezelő részére megadó (a továbbiakban: Érintett) személyes adataira vonatkozó adatkezelésről.

A Tájékoztató többek között tartalmazza (i) az adatkezelő személyére, (ii) a kezelt személyes adatok körére, (iii) az adatkezelés céljára, (iv) az adatkezelés jogalapjára, (v) az adatfeldolgozásra jogosult személyre, (vi) az adatkezelés időtartamára, (vii) az adatokat megismerő személyek körére, (viii) az adattovábbításra, valamint (ix) az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó információkat.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak alkalmazandóak a IV-IX. pontokban meghatározott adatkezelések esetén az ott nem érintett körülményekre vonatkozó tájékoztatásra.

A jelen Tájékoztató valamint a IV-IX. pontokban foglaltak az ott meghatározott eltérésekkel értelmezendőek.

Az Érintett a Honlap használatával, valamint a Honlapon külön jelzett és a Tájékoztatóban foglalt egyéb módokon elfogadja és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelő által, a Tájékoztatóban részletezett módon történő kezeléséhez.

I. A jelen Tájékoztatóban alkalmazott definíciók:

  • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (jelen Tájékoztató által részletezett Adatkezelés esetében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület);
  • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


II. Az Adatkezelő személye

Az Adatkezelő megnevezése: Mindent A Nőkért Alapítvány
Nyilvántartó bíróság neve: Nyíregyházi Törvényszék

 

III. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a jelen Tájékoztató eltérő tájékoztatást nem tartalmaz, az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő, 2014. május 24-ig az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, 2018. május 25-től a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása alapján kezeli.

IV. A Honlapra látogatók személyes adatainak kezelése

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során keletkeznek és amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az Érintett a látogatásának dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni mely adatkezelésről az Érintett az adott szolgáltatónál tud tájékozódni.

Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

Az Adatkezelő a következő cookie-t használja:

  • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek illetve a Honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
  • Állandó (persistent) cookie: ezt a cookie-t az Adatkezelő a felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza. Ezen cookie-k tárolásának időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az Adatkezelő a Honlapra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

a. Az adatkezelés célja

A Honlapra látogató Érintettek részére történő, testreszabott kiszolgálás, valamint a Honlap funkcionalitásának biztosítása.

b. Az adatkezelés időtartama

Az automatikusan rögzített naplózási illetve technikai adatokat az Adatkezelő által működtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezésének hiányában a naplózás utolsó időpontjától számított 6 hónapig tárolja.


V. A Honlapon keresztül támogatást nyújtó Érintettek személyes adatainak kezelése

A Honlapon keresztül történő adományozáshoz az Érintettnek több lehetőség áll a rendelkezésére. 

a. Az adatkezelés célja

A támogatók és a befolyt támogatási összegek nyilvántartása, a postázási címek esetében a készpénz-átutalási megbízások Adatkezelő általi postai úton történő elküldése az Érintett részére, az Adatkezelő támogatásgyűjtő tevékenységének hatékony szervezése valamint hírlevél küldése a támogatók részére.

b. Az adatkezelés időtartama

A támogatásnyújtás során az Érintett által megadott, valamint a támogatásnyújtásra tekintettel az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése a támogatás nyújtásával illetve a személyes adatok megadásával kezdődik és a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: számviteli és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

c. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az 500 000 forintot támogatónként elérő vagy azt meghaladó támogatás esetén a nyilvántartó bíróság számára bejelenti a támogatást nyújtó Érintettre vonatkozóan az alábbi adatokat:

név;
ország;
város;
székhely;
összeg.

 

VI. Az Adatkezelővel tagsági jogviszonyban álló Érintettek személyes adatainak kezelése

Az Érintettnek lehetősége van az Adatkezelőhöz, mint egyesülethez tagként jelentkezni melynek során az elérhető űrlapon kért személyes adatokat kell megadnia.

a. Az adatkezelés célja

A tagokkal történő kapcsolattartás, a közgyűlés és az egyesület működésének biztosítása, hírlevél és postai küldemény küldése a tagok részére.

b. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok megadásával kezdődik illetve a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

 

VII. Az önkéntesként jelentkező és önkéntesi jogviszonyban álló Érintettek személyes adatainak kezelése

Az Érintettnek lehetősége van önkéntesnek jelentkezni melynek során az űrlapon kért személyes adatokat kell megadnia.

a. Az adatkezelés célja

Az önkéntesként jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, az önkéntesi tevékenység megszervezése, az ún. kötelező szolgálat teljesítésének igazolása, valamint a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.

b. Az adatkezelés időtartama

Az önkéntesként történő jelentkezés során az Érintett által megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik illetve a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart. Az önkéntes Érintett személyes adatai közül,

  • az önkéntes Érintett természetes személyazonosító adatait;
  • valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát;
  • az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét;
  • kiskorú önkéntes Érintett és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes Érintett esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
  • a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját;
  • azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik;
  • a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát;
  • a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét; valamint
  • a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

c. Adattovábbítás

A közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján, az Adatkezelő az önkéntes Érintettre vonatkozó személyes adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére, az adatigény benyújtását és a hivatalos statisztikai cél igazolását követően, statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon átadja és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.


VIII. A hírlevélre feliratkozó Érintettek személyes adatainak kezelése

Az Érintettnek lehetősége van hírlevélre történő feliratkozásra. A hírlevél direkt marketing elemeket és reklámot tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozás során az Érintettnek az  elérhető űrlapon kért személyes adatokat kell megadnia.

a. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő, 2018. május 24-ig az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 6. § (1) bekezdése, 2018. május 25-től a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, előzetes, egyértelmű, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.

b. Az adatkezelés célja

Az Érintett részére direkt marketing anyagok illetve reklám küldése, valamint a Grtv. 6. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség alapján, a hírlevélre feliratkozó személyekre vonatkozó nyilvántartás vezetése. A hírlevélre feliratkozók nyilvántartásában kizárólag az Érintett neve és e-mail címe kerül kezelésre.

c. Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozás elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik valamint a hozzájárulásnak az Érintett általi visszavonásáig tart.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevelet vagy egyéb direkt marketing anyagot nem küldd az Érintett számára.

 

IX. Az Adatkezelő webáruházában vásárló, valamint az Adatkezelő által a Honlapon hirdetett egyéb termékeket megvásárló Érintettek adatainak kezelése

Az Érintetteknek lehetőségük van a Honlapon keresztül az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban vásárolni valamint megvásárolni az Adatkezelő által a Honlapon kínált egyéb termékeket. A rendelések felvétele és teljesítése során az Adatkezelő az Érintett azon személyes adatait kezeli, amelyeket az Érintett az adott termék megrendelésére vonatkozó űrlap kitöltése során megad.

a. Az adatkezelés célja

Az Érintett által leadott megrendelések teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek kiszállítása valamint a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása.

b. Az adatkezelés időtartama

A vásárlás során az Érintett által megadott, valamint a vásárlásra tekintettel az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése a támogatás nyújtásával illetve a személyes adatok megadásával kezdődik és a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: számviteli és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

c. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) webshop vásárlók részére a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

X. Az adatokat megismerő személyek köre

A személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai ismerhetik meg. A személyes adatokat az Adatkezelő nem teszi közzé, azokat harmadik személy részére – a jelen Tájékoztatóban foglaltakat kivéve - nem adja át.

Az Adatkezelő munkavállalói, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

XI. Az adatfeldolgozó(k)

Az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozót vesz igénybe, amely részére a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat továbbítja.

 

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

XII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Érintettnek az alábbi jogai vannak személyes adatai vonatkozásban:

  • hozzáférés és másolatkérés az Adatkezelő által kezelt vagy a megbízása alapján kezelt személyes adataihoz, és/vagy – amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak – ezen adatok egy másik adatkezelőnek való továbbítása (adathordozhatósághoz való jog);
  • a személyes adatai bármilyen pontatlanságának helyesbítése;
  • a személyes adatai törlésének kérése;
  • a személyes adatai forrásával kapcsolatos információkérés, amennyiben az Adatkezelő ezeket nem közvetlenül az Érintettől szerezte meg;
  • tiltakozás a személyes adatai kezelése ellen, megfelelő jogos érdek esetén;
  • tájékoztatáskérés arról, hogy sor kerül-e olyan automatizált döntéshozatalra a személyes adatai tekintetében, amely joghatással jár vagy jelentős mértékben érinti az Érintettet, valamint arról, hogy ebben az esetben mi az alkalmazott logika és hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és várható következményekkel bír az Érintettre nézve;
  • a személyes adatai kezelésének bizonyos célokra történő korlátozásának kérése;
  • a hozzájárulás visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  • az illetékes adatvédelmi hatósághoz történő, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz benyújtásának a lehetősége;
  • bíróság előtti jogérvényesítés lehetősége.

Az ezen pontban felsorolt jogok nem korlátozzák az Érintett jogszabály alapján fennálló jogait.

A jelen pontban felsorolt jogok gyakorlása esetén, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben ezen határidőn belül az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól.

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, (1) 391 1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) az Érintett, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

XIII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő a kezelt adatok elektronikus nyilvántartását informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

XIV. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

 

XV. Egyéb tájékoztatások

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott űrlapok által kötelezőként megadandóként megjelölt személyes adatok vonatkozásában az adat megadása az adott tevékenység végrehajtásának vagy szerződés megkötésének előfeltétele. A kötelező adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban foglalt Adatkezelési célokból valamint azon okból kifolyólag szükséges, hogy az Adatkezelő az adott tevékenység végzésének vagy adott szerződés megkötésének céljából beazonosíthassa az Érintettet. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az adott tevékenység végzése vagy az adott szerződés megkötése nem valósulhat meg.

A jelen Tájékoztatóval érintett adatkezelés keretében nem történik automatizált döntéshozatal.

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót, az Érintettek előzetes értesítése mellett bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, illetve ahol az adatkezeléshez az Érintettnek a Honlap használatán túli egyéb hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges, a hozzájáruló nyilatkozat megadásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.25 napjától érvényes.

 

 

NEA Miniszterelnökség Bethlen Gábor alapkezelő
Együttműködő partnerünk: ZEMA
© 2018-2024 www.mindentanokert.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés